REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.medicogen.com

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Administratorem serwisu medicogen.com (dalej Serwis) oraz administratorem danych osobowych, jest Laboratorium Diagnostyki Molekularnej Genmed J. Świerczyński sp. j. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 49, 61-806 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000273254, NIP: 782-238-22-67, Regon: 300512430 (dalej: Administrator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna (dalej Użytkownik).

4.  Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych https://medicogen.com/, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia.

5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem punktów 7 i 8 Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Klientów będących konsumentami, a także za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które wyraźnie odnoszą się do konsumentów.

6. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie, oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.

7. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach https://medicogen.com/, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

8. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:

a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Administratora oraz osoby trzecie i udostępnionymi przez Administratora na łamach Serwisu;

b) dokonanie za pośrednictwem Serwisu zakupu zestawu do samodzielnego pobrania wymazu z wewnętrznej strony policzka na zasadach określonych w § 3 Regulaminu;

c) zadawanie pytań dotyczących usług oferowanych przez Administratora przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych na stronach Serwisu oraz anonimowego czatu.

2. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

3. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami.

5. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

6. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne, lub poprzez pocztę elektroniczną (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1. Regulaminu). Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

§ 3. Sprzedaż na odległość

1. Administrator prowadzi sprzedaż zestawów do samodzielnego pobrania wymazu z wewnętrznej strony policzka, służącego jako podstawa do przeprowadzania badań DNA (dalej Zestaw). Cena Zestawu podana jest w walucie polskiej (PLN) w kwocie brutto (przy uwzględnieniu obowiązującej stawki VAT). Administrator jest uprawniony do zmiany ceny Zestawu, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień już złożonych oraz będących w trakcie składania.

2. Administrator przyjmuje zamówienia na Zestaw (dalej Zamówienie) za pośrednictwem:

1) serwisu medicogen.com (Serwis) w tym przy wykorzystaniu:

a) formularza umożliwiającego dokonanie zakupu on-line,

b) czatu z konsultantem;

2) maila wysłanego na adres: medicogen@medicogen.pl

3) telefonicznie pod numerami: (61) 853 32 38, 801 120 909; 502 302 696;

4) pocztą na adres: Laboratorium Diagnostyki Molekularnej Genmed sp. j. J. Świerczyński, ul. Św. Marcin 49, 61-806 Poznań.

3. Warunkiem przyjęcia Zamówienia przez Administratora jest:

1) podanie przez osobę składającą Zamówienie (dalej Klient) wymaganych danych:

a) imienia i nazwiska,

b) adresu pocztowego, na który ma być dostarczony Zestaw;

c) danych do kontaktu: numer telefonu, adres email;

2) wybranie przez Klienta, jednego z poniższych sposobów dostawy:

a) Poczta Polska

b) Kurier

c) Paczkomat

3) wybranie przez Klienta jednej z poniższych form płatności:

a) płatność przy odbiorze przesyłki,

b) przelew na rachunek bankowy Administratora;

c) płatność on-line za pomocą systemu DotPay.pl przy czym forma płatności „przy odbiorze przesyłki” nie dotyczy przesyłek wysyłanych poza terytorium Polski;

4) zaakceptowanie przez Klienta łącznej ceny realizacji Zamówienia, w tym ceny Zestawu wraz z podatkiem oraz kosztów dostawy;

5) dostępność Zestawów; oraz, w przypadku wybrania formy płatności innej niż „przy odbiorze przesyłki”, otrzymanie przez Administratora wpłaty.

4. Po otrzymaniu Zamówienia, Administrator prześle na adres email podany przez Klienta:

1) w przypadku dostępności Zestawu – potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, przy czym w przypadku wybrania formy płatności innej niż „przy odbiorze przesyłki” potwierdzenie będzie warunkowe, uzależnione od otrzymania przez Administratora wpłaty;

2) w przypadku niedostępności Zestawu – informacje o terminie, w którym Zamówienie może zostać zrealizowane, warz z prośbą o jego akceptację, przy czym akceptacja nowego terminu traktowana jest jako złożenie przez Klienta Zamówienia mailem ze wskazaniem dłuższego terminu dostawy.

5. W przypadku wybrania formy płatności innej niż „przy odbiorze przesyłki”, gdy Administrator nie otrzyma wpłaty w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie uznane za wycofane przez Klienta. Informacje o uznaniu Zamówienia za wycofane Administrator prześle na adres email podany przez Klienta.

6. Administrator może odmówić wykonania złożonego i nieopłaconego Zamówienia, jeżeli:

1) dane podane przez Klienta są niekompletne;

2) poweźmie uzasadnione obawy, że:

a) dane podane przez Klienta są niekompletne, błędne lub nieprawdziwe, lub

b) Zamówienie zostało złożone w wyniku nieuprawnionej ingerencji w systemy informatyczne;
c) Zamówienie nie zostanie opłacone pomimo zadeklarowania przez Klienta, iż opłaci je „przy odbiorze przesyłki”. W takim przypadku Administrator może podjąć próbę skontaktowania się z Klientem celem wyjaśnienia wątpliwości.

7. Po złożeniu Zamówienia Klient może:

1) wycofać Zamówienie – w każdym czasie, wysyłając informację na adres: medicogen@medicogen.pl
2) dokonać modyfikacji Zamówienia – wyłącznie za zgodą Administratora.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy Klienta popełnione przy składaniu Zamówienia, a w szczególności za błędy w adresie dostawy i / lub danych kontaktowych.

9. Czas realizacji Zamówienia zależy od wybranej formy dostawy i wynosi nie więcej niż:

1) 5 dni roboczych przy wyborze usług Poczty Polskiej,

2) 2 dni robocze przy wyborze usług kuriera, B

3) 5 dni roboczych przy wyborze usług Paczkomatu,

10. Do każdego Zestawu dołączane są:

1) dokument sprzedaży (paragon lub faktura);

2) potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość (wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu);

3) oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy (wzór odstąpienia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu).

11. Jeżeli po otrzymaniu Zestawu Klient stwierdzi, iż został on uszkodzony i / lub zdekompletowany, powinien o tym niezwłocznie powiadomić Administratora wysyłając email na adres: medicogen@medicogen.pl oraz odsyłając Zestaw na adres: Laboratorium Diagnostyki Molekularnej Genmed sp. j. J. Świerczyński, ul. św. Marcin 49, 61-806 Poznań. Wadliwy Zestaw zostanie niezwłocznie wymieniony na nowy, w terminach wskazanych w pkt 9.

12. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zestawu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w § 3.15 Regulaminu, pod warunkiem, iż nie zostały otworzone hermetycznie zapakowane próbniki służące do pobrania wymazu.

13. W przypadku, gdy hermetycznie zapakowane próbniki służące do pobrania wymazu zostały po dostarczeniu otwarte, zgodnie z art. 38 pkt. 5) ustawy o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

14. Prawo do odstąpienia od umowy Klient realizuje wysyłając wypełnione i podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy (załączone do Zestawu), na adres Laboratorium Diagnostyki Molekularnej Genmed sp. j. J. Świerczyński, ul. św. Marcin 49, 61-806 Poznań lub po zeskanowaniu mailem na adres: medicogen@medicogen.pl Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie listu / maila przed jego upływem.

15. Odstępując od umowy Klient zobowiązany jest odesłać Zestaw na swój koszt listem poleconym na adres Laboratorium Diagnostyki Molekularnej Genmed sp. j. J. Świerczyński, ul. św. Marcin 49, 61-806 Poznań. Zestaw może być odesłany łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

16. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Administrator:

1) niezwłocznie wyśle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania;

2) nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania oraz otrzymania Zestawu, lub potwierdzenia odesłania Zestawu, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Zestawu Klientowi.

17. Zwrot środków nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient na oświadczeniu poda numer rachunku bankowego na który zwrot powinien być dokonany.

§ 4. Dane osobowe

1. Korzystanie z informacji udostępnionych na łamach Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne wyłącznie w przypadku:

1) dokonywania przez Użytkownika zakupu Zestawu;

2) zadawania przez Użytkownika pytań.

2. W przypadku, o którym mowa w punkcie § 4.1.1) Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest podać dane niezbędne do realizacji złożonego przez niego zamówienia, tj.:

1) imię i nazwisko;

2) adres pocztowy na który ma być dostarczony Zestaw;

3) dane do kontaktu: telefon kontaktowy, adres email. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, na podstawie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy o ochronie danych osobowych, w celu realizacji złożonego zamówienia, a następnie usunięte, za wyjątkiem danych wymaganych do udokumentowania wykonania usługi, przetwarzanych na podstawie art. 23 ustęp 1. punkt 2) ustawy o ochronie danych osobowych.

3. W przypadku, o którym mowa w § 4.1.2) Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest podać adres email, na który zostanie wysłana odpowiedź na jego pytanie, jak również może podać imię i nazwisko. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, na podstawie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy o ochronie danych osobowych, a następnie zostaną usunięte.

4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić do Administratora na adres Laboratorium Diagnostyki Molekularnej Genmed sp. j. J. Świerczyński, ul. św. Marcin 49, 61-806 Poznań lub wysłać wiadomość email na adres: medicogen@medicogen.pl.

5. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych podanych przez Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 5. Własność intelektualna

1. Serwis oraz materiały w nim zamieszczone, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w:

1) ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. z późn. zm.);

2) ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm.);

3) ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211. z późn. zm.).

2. Poprzez korzystanie z Serwisu oraz materiałów w nim zamieszczonych Użytkownicy nie nabywają do nich żadnych praw ani też nie uzyskują do nich licencji.

3. Bez uprzedniej zgody Administratora Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz materiałów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niedopuszczalne jest w szczególności zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;

§ 6. Cookies

1. W celu zbierania informacji o Użytkownikach, Administrator stosuje mechanizm „cookies”, tj. plików tekstowych, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Powyższe pliki umożliwiają rozpoznanie Użytkownika przy ponownym połączeniu ze stronami Serwisu, nie służą one jednak do identyfikacji konkretnych Użytkowników, w szczególności na ich podstawie Administrator nie ustala tożsamości Użytkowników.

2. Administrator używa plików cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celu:

1) ułatwienia Użytkownikowi poruszania się po Serwisie;

2) tworzenia statystyk;

3) weryfikacji i rozwoju oferty świadczonych usług.

3. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” Użytkownika z Portalu. W żaden sposób nie niszczą systemu w urządzeniu końcowym Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

4. Każdy Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Każdy Użytkownik może jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby:

1) pliki cookies były blokowane w całości lub części, lub

2) każdorazowo w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na urządzenie pojawiał się odpowiedni komunikat.

§ 7. Zakres odpowiedzialności Administratora

1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników korzystających ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje jednak i nie odpowiada za to, że każda kombinacja czynników wymienionych w zdaniu poprzedzającym umożliwi korzystanie z Usług.

3. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

1) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

2) informacje pobrane z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;

3) niezależne i niezawinione błędy w działaniu Serwisu;

4) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi przez Administratora, w szczególności spowodowane siłą wyższą;

5) za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

§ 8. Reklamacje

1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.

2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: medicogen@medicogen.pl lub tradycyjną na adres: Laboratorium Diagnostyki Molekularnej Genmed sp. j. J. Świerczyński, ul. św. Marcin 49, 61-806 Poznań.

3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego § 8.3 Regulaminu, jednak o nie więcej niż 14 dni, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

§ 9. Postanowienia pozostałe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników, zmian oprogramowania, szaty graficznej i funkcjonalności Serwisu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na niniejszej stronie internetowej.
3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
4. Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem medicogen.com/

Data publikacji: 14.04.2019, Data aktualizacji: 14.04.2019

Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek