Domniemanie ojcostwa

Domniemanie ojcostwa

Specjalnie dla Państwa zamieszczamy fragmenty „Kodeksu rodzinnego i nieletnich” z komentarzem oraz przejrzystym objanieniem nasuwających się często wątpliwości i pytań. Mamy nadzieję, że zamieszczone poniżej informacje okażą się dla Państwa przydatne.

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi:

Art. 62. [Domniemanie pochodzenia dziecka]
§1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
§ 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.
§ 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Art. 85. [Domniemanie ojcostwa]
§ 1. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka.
§ 2. Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.

Art. 67. [Obalenie domniemania] 
Jeżeli dziecko urodziło się po upływie sto osiemdziesiątego dnia od zawarcia małżeństwa, a przed upływem trzechsetnego dnia od jego ustania lub unieważnienia, obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko przez wykazanie niepodobieństwa, żeby mąż mógł być ojcem dziecka.

Art. 68. [Obalenie domniemania ojcostwa]
§1. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem sto osiemdziesiątego dnia od zawarcia małżeństwa, do obalenia domniemania ojcostwa wystarcza, jeżeli w procesie o zaprzeczenie ojcostwa mąż złoży oświadczenie, że nie jest ojcem dziecka.
§2. Jeżeli jednak mąż obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka albo jeżeli zawierając małżeństwo wiedział, że żona jest w ciąży, obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy zachodzi niepodobieństwo, żeby mąż mógł być ojcem dziecka.

Art. 72. [Ustalenie ojcostwa]
Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie dziecka przez ojca, albo na mocy orzeczenia sądu.

 

Pytania

Na czym polega domniemanie ojcostwa?
Domniemanie ojcostwa polega na przyjęciu, że ojcem dziecka jest mąż matki, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia. W sytuacji, gdy przed upływem 300 dni matka ponownie wyszła za mąż przyjmuje się, że ojcem dziecka jest drugi mąż.

W jaki sposób można obalić domniemanie ojcostwa?
Domniemanie może być obalone jedynie w trakcie postępowania sądowego o zaprzeczenie ojcostwa. Jeżeli dziecko urodziło się w małżeństwie przed upływem 180 dni od ślubu, do zaprzeczenia ojcostwa męża wystarczy oświadczenie, że nie jest on ojcem. Jeżeli jednak mężczyzna przed ślubem wiedział, że jego przyszła żona jest w ciąży lub współżył z nią przed ślubem, jego oświadczenie będzie niewystarczające do zaprzeczenia ojcostwa.

Na czym polega sądowe ustalanie ojcostwa?
Chcąc ustalić sporne ojcostwo należy złożyć pozew do Wydziału Sądu Rodzinnego i Nieletnich właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub jego domniemanego ojca. W trakcie procesu sąd przeprowadza postępowanie dowodowe. Obalenie domniemania ojcostwa następuje poprzez wykazanie niepodobieństwa ojcostwa na podstawie wyniku badania DNA.