Sądowe ustalenie ojcostwa

Sądowe ustalenie ojcostwa

Specjalnie dla Państwa zamieszczamy fragmenty „Kodeksu rodzinnego i nieletnich” z komentarzem oraz przejrzystym objaśnieniem nasuwających się często wątpliwości i pytań. Mamy nadzieję, że zamieszczone poniżej informacje okażą się dla Państwa przydatne.

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi:

Art. 84. [Sądowe ustalenie ojcostwa] 
§ 1. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać zarówno samo dziecko, jak i jego matka. Jednakże matka nie może wystąpić z takim żądaniem po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.
§ 2. Powództwo o ustalenie ojcostwa wytacza się przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

Art. 86. [Uprawnienia prokuratora] Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o unieważnienie uznania dziecka może wytoczyć także prokurator.

 

Pytania

Czym jest sądowe ustalanie ojcostwa?
Przez sądowe ustalenie ojcostwa rozumie się stwierdzenie w odrębnym postępowaniu, że dziecko urodzone poza małżeństwem pochodzi od określonego mężczyzny.

Kiedy można dochodzić sądowego ustalenia ojcostwa?
Ojcostwa można dochodzić przed sądem, gdy ojciec nie uznał dziecka dobrowolnie. Pozew należy złożyć do wydziału rodzinnego sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, czyli ojca dziecka. Złożenie takiego pozwu jest wolne od opłat. Nie można żądać sądowego ustalenia ojcostwa dziecka poczętego, lecz jeszcze nie narodzonego.

Kto może dochodzić sądowego ustalenia ojcostwa?
Powództwo o ustalenie ojcostwa może wytoczyć: dziecko, domniemany ojciec, matka (do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności) oraz prokurator. Gdy dziecko osiągnie pełnoletność tylko ono może żądać ustalenia ojcostwa. Wystąpienie pełnoletniego dziecka o ustalenie ojcostwa nie jest ograniczone w czasie, może ono wystąpić z pozwem w każdej chwili. Jeśli matka jest niepełnoletnia, powództwo w jej imieniu wytacza jedno z rodziców lub inny prawny opiekun. Nie można występować o ustalenie ojcostwa przed urodzeniem dziecka, można natomiast dochodzić takiego ustalenia po jego śmierci.

Przeciw komu należy wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa?
Powództwo o ustalenie ojcostwa wytacza się przeciw domniemanemu ojcu. Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje – przeciwko dziecku.

Kiedy mężczyzna jest nazwany domniemanym ojcem?
Domniemanym ojcem jest ten mężczyzna, który obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka.

Jak można podważyć domniemanie pochodzenia dziecka?
Zainteresowany mężczyzna może dowodzić, iż wbrew domniemaniu nie jest ojcem dziecka. Może to nastąpić poprzez badanie DNA ustalające ojcostwo.

Czy w razie sądowego ustalenia ojcostwa władza rodzicielska przysługuje także ojcu?
W przypadku sądowego ustalenia ojcostwa władza rodzicielska przysługuje ojcu tylko wtedy, gdy przyzna mu ją sąd w wyroku ustalającym ojcostwo.