Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Serdecznie zapraszamy do ściągnięcia przykładowego pozwu o zaprzeczenie ojcostwa.  

 
Podgląd dokumentu:

Powód: ……………………… (Imię, nazwisko oraz dokładny adres)

Pozwani:

……………………………. (Imię, nazwisko małoletniego oraz dokładny adres)

……………………………. (Imię, nazwisko matki oraz dokładny adres)

 

Wnoszę o:

1. Ustalenie, że pozwany …………………., (imię i nazwisko małoletniego), urodzony w ………………….. (miejsce urodzenia) roku przez ……………… (imię i nazwisko matki) nie jest synem powoda ………………. (imię i nazwisko powoda);

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadnienie (przykładowe)

Powód dowiedział się, że pozwana (jego żona) w dniu …………. roku urodziła syna (imię i nazwisko) i w Urzędzie Stanu Cywilnego podała, że jego ojcem jest powód.

Dowód: akt urodzenia pozwanego

Pozwany (imię i nazwisko) nie jest synem powoda. Powód przez minione dwa lata przebywał w celach służbowych we Francji. Z żoną kontaktował się jedynie telefonicznie.

Dowód: zaświadczenie od pracodawcy, przesłuchanie stron.

Po powrocie powód zastał w domu niemowlę, które według dokumentów jest jego synem. Skoro powód przez 24 miesiące poprzedzające urodzenie dziecka przebywał za granicą pracując w fabryce w Paryżu, nie mógł więc zostać ojcem syna pozwanej.

W tej sytuacji uzasadnione jest powództwo o zaprzeczenie ojcostwa.

…………………………. (własnoręczny podpis powoda)

    Załączniki:

1. Akt urodzenia dziecka.

2. Zaświadczenie pracodawcy.

3. Odpisy pozwu i załączników.

 

Previous Story

Not Available