Unieważnienie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka

Unieważnienie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka

Unieważnienie uznania dziecka

Specjalnie dla Państwa zamieszczamy fragmenty „Kodeksu rodzinnego i nieletnich” z komentarzem oraz przejrzystym objaśnieniem nasuwających się często wątpliwości i pytań. Mamy nadzieję, że zamieszczone poniżej informacje okażą się dla Państwa przydatne.

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi:

Art. 82. [Powództwo o unieważnienie uznania] 
§ 1. Jeżeli mężczyzna, który dziecko uznał, żąda unieważnienia swego uznania, powództwo powinno być wytoczone przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko dziecku.
§ 2. Jeżeli matka żąda unieważnienia uznania, powództwo powinno być wytoczone przeciwko dziecku i mężczyźnie, który dziecko uznał, a jeżeli mężczyzna ten nie żyje – przeciwko dziecku.
§ 3. Jeżeli dziecko żąda unieważnienia uznania, powództwo powinno być wytoczone przeciwko mężczyźnie, który dziecko uznał, i przeciwko matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko mężczyźnie, który dziecko uznał. Jeżeli mężczyzna ten nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

Art. 83. [Niedopuszczalność unieważnienia uznania dziecka] Po śmierci dziecka unieważnienie uznania nie jest dopuszczalne.

 

Pytania

W jakiej sytuacji można unieważnić uznanie dziecka?
Mężczyzna który uznał dziecko może w ciągu roku od daty uznania żądać jego unieważnienia z ważnych przyczyn np.: stanu uniemożliwiającego świadome lub swobodne podejmowanie decyzji i wyrażanie woli.

W jaki sposób można unieważnić uznanie dziecka?
W celu unieważnienia uznania mężczyzna powinien złożyć odpowiedni pozew do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanych. Powództwo powinno być wytoczone przeciwko dziecku i matce, a jeśli matka dziecka nie żyje – przeciwko dziecku. Opłata stała za złożenie pozwu wynosi 200 zł.

Kto jeszcze może żądać unieważnienia uznania dziecka?
Unieważnienia uznania może żądać dziecko, które zostało uznane przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli mężczyzna, który je uznał nie jest jego ojcem oraz prokurator.