Badania dna na ojcostwo bez zgody matki

Badania dna na ojcostwo bez zgody matki

Czy badanie matki jest konieczne? Czy test jest wtedy bardziej pewny? Czy matka musi wiedzieć o teście? To i wiele pytań zadają sobie nasi klienci.

W sytuacji gdy badanie dotyczy dziecka niepełnoletniego wymagana jest zgoda obu rodziców dziecka lub jego prawnych opiekunów. Jednakże bezpośrednie uczestnictwo matki dziecka w badaniu nie jest konieczne. Ponieważ połowa z ludzkich 46 chromosomów dziedziczona jest po matce a połowa po ojcu, możliwe jest porównanie tych cech, które zostały odziedziczone po ojcu. W takich przypadku tworzy się profile genetyczne dziecka i domniemanego ojca, a następie ustala się czy połowa cech (alleli) dziecka odpowiada połowie alleli pozwanego. Pewność takiego badania jest minimalnie niższa niż testu w którym badane są też cechy matki. Wystarcza ono jednak w większości wypadków do bezsprzecznego ustalenia ojcostwa.

Sporadycznie zdarzaja się sytuacje gdy materiał genetyczny matki okazuje się niezbędny do badania. Dzieje się tak np. w przypadku gdy u dziecka zajdzie spontaniczna mutacja w jednym z badanych loci. Powoduje to powstanie pojedynczej niezgodności profili genetycznych. W takim przypadku do testu należy dołączyć profil genetyczny matki i zweryfikować poprzedni wynik.

Pobranie materiału biologicznego od matki jest też niezbędne w sytuacji gdy domniemani ojcowie są ze sobą blisko spokrewnieni (np. są braćmi). Profile genetyczne pozwanych są wtedy podobne i aby zwiększyć dokładność wyniku należy przenalizować dodatkowo profil genetyczny matki.

Udział matki w teście na ojcostwo jest także niezędny w sytuacji gdy badanie przeprowadzane jest dla celów sądowych. Sąd wymaga aby w takim badaniu brała udział także matka dziecka.