Prawo i genetyka

Pozew o alimenty

Serdecznie zapraszamy do ściągnięcia przykładowego pozwu o alimenty. Takie dokumenty znajdują zastosowanie w sprawach, w których często wymagane jest ustalenie ojcostwa.

 

 
Podgląd dokumentu:

Powód: …………….. (Imię, nazwisko oraz dokładny adres)

reprezentowany przez matkę/ojca: …………….. (Imię, nazwisko oraz dokładny adres)

Pozwany: …………….. (Imię, nazwisko oraz dokładny adres)

Wartość przedmiotu sporu ……………. (Określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda)

W imieniu małoletniego …………………………… (Imię, nazwisko małoletniego dziecka dla którego mają być orzeczone alimenty) wnoszę o:

 

  1. Zasądzenie tytułem alimentów od pozwanego (Imię, nazwisko pozwanego)kwoty w wysokości…………… (wysokość kwoty) zł miesięcznie, płatnych w terminie do …………… (określenie do którego dnia miesiąca świadczenie ma być płatne) dnia każdego miesiąca do rąk matki/ojca(Imię, nazwisko matki/ojca) jako przedstawiciela ustawowego powoda;
  2. Wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego na rozprawę;
  3. Nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;
  4. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu.

Uzasadnienie (przykładowe)

Strony są małżeństwem od ………………. (data ślubu).

Dowód: odpis skróconego aktu małżeństwa.

Z tego związku narodziło się …………… (liczba dzieci) dzieci,

Dowód: odpisy skrócone aktów urodzenia.

Pozwany nie łoży na utrzymanie dzieci, mimo że posiada na to środki finansowe. Zatrudniony jest jako ………………. w ………………. . Dzieci obecnie są w wieku …………. i obliczone przez powódkę połowa kwoty niezbędna dla ich utrzymania wynosi ……………

………………………….
(własnoręczny podpis)

 

 

Załączniki:

1. Odpis skrócony aktu małżeństwa,

2. Odpisy skrócone aktu/ów urodzenia,

3. Kserokopia opłat czynszowych,

4. Zaświadczenie o zarobkach powódki.

Do pozwu należy dołączyć ponadto tyle kopii załączników ilu jest uczestników postępowania.